Salgs- og leveringsbetingelser

Dan-Varmes salgs- og leveringsbetingelser

1. Salgs og leveringsbetingelser

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang , de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne

2. Tilbud

2.1 Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbudet kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato

2.2 Sælger forbeholder sig ret til før leveringen til køber at foretage nødvendige ændringer i konstruktioner, udførelse m.v. som ikke ændre det købtes karakter eller anvendelighed. Sælger skal så vidt muligt, uden ugrundet ophold skriftlig meddele køber, at der vil ske sådanne ikke ubetydelige ændringer af det bestilte. Såfremt sælger ikke har sat ordren i produktion, eller har afholdt udgifter i forbindelse med ordrens effektuering, kan køber herefter hæve aftalen, såfremt dette sker skriftligt og straks efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse fra sælger. Såfremt sælger allerede har afholdt udgifter i forbindelse med ordren, har køber kun ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en forudsætning for køber.

2.3 Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 1 uge meddele dette til sælger. I modsat fald gælder alene sælgerens ordrebekræftelse.

2.4 Bestilling på afkald skal aftages senest 1 år fra første afkalds-dato. Sker afkald på bestilte kvantum ikke inden for det foreskrevne tidsrum, har sælger ret til at annullere ordren, og for varer, som allerede er afkaldt, betaler køber yderligere forskellen mellem pris ifølge overenskomst, og den pris, der gælder ifølge sælgers prisliste på ethvert leveringstidspunkt. Bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab påtager sælger sig ikke.

Dan-Varme A/S Ventilation & Maskinfabrik
Falkevej 12-14, Balling
7860 Spøttrup

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Fax: +45 97 56 47 34

3. Priser

3.1 Opgivne priser gælder , hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager, excl. emballage og excl. afgifter.

3.2 Ved salg til udlandet er de opgivne priser fastsat som ovenfor anført, dog tillige excl. eventuelle skatter i købers land. Hvor skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan sælger kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af køber.

3.3 De opgivne salgspriser tilbyddes ligeledes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

4. Leveringstid

4.1 Opgivne leveringstider baseres på, at alle tekniske specifikationer og leveringsoplysninger er klarlagt ved ordreafgivelse, og sælger må som følge heraf tage forbehold om forsinkelse som skyldes manglende opfyldelse af disse forudsætninger.

Køber kan kun hæve aftalen på grund af forsinkelse, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af indgang af materialer fra sælgers underleverandører, såfremt forsinkelsen konkret er af væsentlig afgørende betydning for køber, og sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse var bekendt hermed.

Udover købers eventuelle hæveadgang kan sælger ikke gøres ansvarlig for sådanne forsinkelser.

4.2 I tilfælde af, at rettidig levering hindres af begivenheder uden for sælgers absolutte kontrol, herunder men ikke begrænset til strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, driftsforstyrrelser, krig, oprør, mobilisering, regeringsforanstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljøværnsforanstaltninger eller mangler og forsinkelser fra underleverandører, der skyldes en eller flere af de nævnte omstændigheder, kan sælger ansvarsfrit annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber herom uden ugrundet ophold, såfremt en eller flere af ovennævnte særlige omstændigheder indtræder. Beslutter sælger sig for ikke at hæve aftalen, skal sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at leveringstiden vil blive udskudt som følge heraf. Såfremt leveringstiden udskydes med mere end en måned på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger herom ansvarsfrit hæve købet.

4.3 Køber kan straks ved modtagelsen af meddelelse om forsinkelsen ansvarsfrit hæve aftalen på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, såfremt køber kan bevise, at det aftalte leveringstidspunkt var af væsentlig afgørende betydning for køber, og dette var sælger bekendt.

Dan-Varme A/S

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Mail: info@danvarme.dk

4.4 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra sælgers side , som ikke hovedsageligt skyldes et af de under punkt 4.1 & 4.2 nævnte forhold, kan køber hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen konkret bedømt er væsentlig for køber. Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelser som nævnt under punkt 4.4, såfremt forsinkelsen skyldes sælgers grove uagtsomhed. Udover Ovennævnte har køber ikke yderligere beføjelser i anledning af sælgers forsinkelse. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

5. Betaling

5.1 Hvis ikke andet er anført, er betalingsbetingelserne netto kontant pr 30 dage fra fakturadatoen.

5.2 Til kunder med hvem sælger ikke tidligere har stået i fast forretningsforbindelse leveres kun mod efterkrav, såfremt der ikke samtidig med afgivelsen af første gives tilfredsstillende referencer.

5.3 Sælger forbeholder sig ret til over for køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit.

5.4 Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke køber bærer risikoen, herunder men ikke begrænset til køberens ønske om ændringer i specifikationen og ordredatoen, er køber desuagtet pligtig at erlægge alle betalinger i overensstemmelse med den oprindelige aftale, og sælger skal i enhver henseende stilles som om sådan hindring for rettidig levering ikke havde forligget.

5.5 I tilfælde af forsinket betaling kan sælgers nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af køber før betaling har fundet sted.

5.6 I tilfælde af forsinket betaling forrentes skyldige beløb med sælgerens til enhver tid gældende rentesats, som er påtrykt sælgers fakturaer og ordrebekræftelser.

Dan-Varme A/S

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Mail: info@danvarme.dk

6. Produktinformationer

6.1 Alle oplysninger, brochurer, kataloger, cirkulærer, billedmateriale, prospekter, annoncer, prislister og lignende vedrørende vægt, dimensioner, kapaciter, priser, arbejdsdata og øvrige data er alene at betragte som vejledende og uden ansvar for sælger. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer, hvorfor sådanne produktinformationer kun er bindende idet omfang, aftalen udtrykkelig henviser til dem.

7. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

7.1 I tilfælde af mangler ved slagsgenstanden, som påberåbes rettidgit inden 1 år efter levering, er sælgerpligtig at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og køber er kun berettigt til at kræve en sådan afhjælpning/ omlevering i tilfælde af mangler.

7.2 Sælger har ret til at fortage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer det købtes anvendelighed.

7.3 Såfremt sælger ikke uden ugrundet ophold foretager afhjælpning eller omlevering, er køber dog berettiget til at hæve købet. En sådan ophævelse kan dog tidligst ske 1måned efter, at køber skriftligt overfor sælger har taget forbehold om at ville hæve aftalen, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted inden samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede er behæftet med væsentlig mangler.

7.4 Såfremt sælger foretager afhjælpning/omlevering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom de skyldes årsager, der forelå før risikoens overgang og uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger

7.5 Eventuelle omkostninger ved demontering og fornyet montering er sælger uvedkommende.

7.6 Sælger hæfter kun i 1 år fra leveringen for de skader, som salgsgenstanden måtte forvolde. Sælger er kun ansvarlig for skader, som salgsgenstanden forvolder, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes uagtsom handling eller undladelse begået af sælger eller sælger folk.

Dan-Varme A/S

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Mail: info@danvarme.dk

8.0 Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produkt-ansvar)

8.1 Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køber.

8.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet :

8.2.1 på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materiellet er i køberens besiddelse.

8.2.2 på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår , eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

8.3 intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

8.4 De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed .

8.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt skal den part straks underrette den anden herom.

8.6 Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskravet, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påståes forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift.

Dan-Varme A/S

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Mail: info@danvarme.dk

9.0 Køberens forpligtelser

9.1 Køberens er ved brug, herunder – men ikke begrænset til – videresalg af de leverede, pligtig at bruge/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som sælgeres ifaldelse af produktansvar.

9.2 Køber er således eksempelvis pligtig at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber i det omfang,dette ikke med føje kan forudsættesbekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler.

9.3 Køber er endvidere pligtig så vidt muligt at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

9.4 I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar overfor tredjemand skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side.

10.0 Købers undersøgelses- og reklamationspligt

10.1 Køber har, når salgsgenstanden er leveret, pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal køber, såfremt han påberåber sig manglen, give sælger meddelelse herom straks. Afgiver han ikke en sådan meddelelse, uagtet at han har opdaget manglen, kan han ikke senere føre den gældende.

11.0 Andre aftaler
11.1 Overenskomster og/eller aftaler (herunder, men ikke begrænset til telefonisk og telegrafisk, samt overenskomster og aftaler med repræsentanter ) må for at være gyldige være bekræftet skriftligt af sælger.

Dan-Varme A/S

Telefon: (+45) 97 56 41 08

Mail: info@danvarme.dk

12.0 Tvister

12.1 Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder – men ikke begrænset til – tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med sælgers tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra sælger til køber, skal fult ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Sø- og handelsretten i København

13.0 Øvrige bestemmelser

13.1 I øvrigt gælder for alle leverancer ” Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark og Sverige m.v.” udgivet i 1980 af sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien i Danmark, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftklausulen er dog ikke gældende.

Hos Dan-Varme er kunden altid i centrum